Προσωπικά Δεδομένα

Η επιχείρηση “Eolica Rooms”στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 καθώς και το εθνικό νομικό πλαίσιο που διέπει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται είτε ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας είτε ως Εκτελών την Επεξεργασία, έχει θεσπίσει την παρούσα πολιτική προκειμένου να κοινοποιούνται προς κάθε ενδιαφερόμενο ή εμπλεκόμενο στις διαδικασίες διαχείρισης δεδομένων οι βασικές αρχές της εταιρείας.

Η πολιτική της επιχείρησης καθώς και το σύνολο των διαδικασιών της έχουν θεσπιστεί με βάση τους παρακάτω πυλώνες αξιών:

Τα προσωπικά δεδομένα αποτελούν μοναδική περιουσία κάθε φυσικού προσώπου και πρέπει να προστατεύονται από την λανθασμένη ή μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία
Η ιδιωτικότητα του κάθε φυσικού προσώπου είναι βασικό δικαίωμα του εκάστοτε φυσικού προσώπου το οποίο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καταπατάται
Ο βασικός τρόπος προστασίας των δεδομένων είτε είναι σε ηλεκτρονική είτε είναι σε έντυπη μορφή είναι πρωτίστως η διασφάλιση της ελεγχόμενης πρόσβασης και η διατήρηση κατάλληλων υποδομών για την επεξεργασία τους
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διαφυλάσσονται η ιδιωτικότητα, η ακεραιότητα, η διαθεσιμότητα και η ανθεκτικότητα των δεδομένων.
Η “Eolica Rooms”επιλέγει τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς ασφαλείας που θα υιοθετεί για κάθε επιμέρους υποδομή ή διεργασία εφαρμόζοντας ένα ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό που βασίζεται στα παρακάτω στάδια:

1. Αναγνώριση των δεδομένων και των ροών τους.

2. Αξιολόγηση υφιστάμενων πρακτικών βάσει νομικών απαιτήσεων.

3. Εκπόνηση DPIA για τον υπολογισμό του τελικού αντικτύπου των επιπτώσεων στα φυσικά πρόσωπα όπου αυτό χρειάζεται.

4. Καθορισμό μηχανισμών βάσει των αποτελεσμάτων της παραπάνω ανάλυσης και υπολογισμό του εναπομείναντος ρίσκου

Μενού